Home » Gebruiksovereenkomst 2019-09-17
 
Gebruiksovereenkomst
© Stabiton bvba Gebruiksovereenkomst
Auteur: Ing. Gilbert Vanden Borre Msc Versie: 2015-11-14
Gebruiksovereenkomst
Inhoud
Toepassingsgebied
De hieronder vermelde privacyverklaring is van toepassing op de websites Stabiton.com, Stabiton.net, Stabiton.be en de diverse subdomeinen en pagina’s die hieronder ressorteren. Inhoudelijk gaat het voornamelijk over het verzamelen en het gebruik van gegevens.
Stabiton bvba wil het gebruik van van haar websites zo goed mogelijk beschermen. Daarom gebruikt zij geavanceerde technologie die garant staat voor een veilig online verkeer.
Door het gebruik van de Stabiton bvba websites gaat u akkoord met de voorwaarden, bepalingen en mededelingen die in deze gebruiksvoorwaarden worden beschreven.
Deze websites zijn geconcipieerd en worden onderhouden door:
Stabiton bvbaStabiton bvba
Middelstraat 8 • 1785 Merchtem
Tel.: 32 52 370435
BTW-nummer: 0875 065 209 • RPR Brussel
Website: Stabiton bvba
Stabiton bvba zal af en toe deze gebruiksvoorwaarden updaten als gevolg van bedrijfs- en klantenfeedback. Stabiton bvba raadt u dan ook aan om deze gebruiksrechtovereenkomst regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop u de Stabiton bvba websites kunt gebruiken. Meer informatie kunt u bekomen op het hierboven vermelde adres of door een mail te sturen via het contactformulier.
Intellectuele eigendomsrechten
Teksten, tekeningen, foto’s, videomateriaal, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Stabiton bvba of aan derden.
Het is verboden, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Stabiton bvba, de op deze websites aangeboden informatie anders op te slaan dan noodzakelijk om deze websites te kunnen bekijken. Deze informatie mag niet worden gewijzigd, openbaar gemaakt, gedistribueerd, verzonden, verkocht, op een andere wijze worden overgedragen en, er mogen geen rechten worden verleend aan derden.
Links naar websites beheerd door derden
De websites van Stabiton bvba kunnen links naar andere websites bevatten. Deze gelinkte websites worden niet door Stabiton bvba gecontroleerd of onderhouden. Stabiton bvba is bijgevolg niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites, inbegrepen de eventuele links die op deze websites aanwezig zijn en de wijzigingen die werden aangebracht.
Stabiton bvba is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte website.
Stabiton bvba verstrekt deze links uitsluitend voor het gemak van de gebruiker. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze dat de betreffende website door Stabiton bvba werd goedgekeurd of dat er sprake is van enige connectie met de exploitanten.
Links naar de website van Stabiton
Het leggen van hyperlinks naar de websites Stabiton.net, Stabiton.com en Stabiton.be en haar diverse subdomeinen is toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de website of één van haar subdomeinen leidt. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stabiton bvba.
Het gebruik van deze website in websites of elementen van websites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.
Hoe deze website niet mag worden gebruikt
Als gebruiker van deze website verbindt u er zich toe om:
de vermelde informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
de website niet te beschadigen, te vervormen, te onderbreken, stop te zetten, te overbelasten of minder efficiënt te maken;
de website niet te gebruiken voor het overbrengen of het 'posten' van:
computervirussen;
illegaal of onrechtmatig verkregen materiaal;
en – rekening houdende met het concept van deze website – materiaal dat niet relevant of als ongepast kan worden beschouwd of omschreven (inbegrepen materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
de websites niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een vereniging, zoals onder meer – doch niet uitsluitend –, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
de websites niet te gebruiken voor het overbrengen of het 'posten' van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaandelijk toestemming te vragen aan Stabiton bvba.
Verstrekte adviezen via de website
Indien er via de websites rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van beslissingen van medische, juridische, financiële of gelijk welke andere aard, zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Stabiton bvba hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.
Paswoorden en beveiligde delen van de site
Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de websites van Stabiton bvba hebt u een account nodig. Daartoe dient u het registratieproces te voltooien door actuele, volledige en nauwkeurige gegevens te verstrekken zoals deze worden gevraagd in het toepassellijke registratieformulier. Het betreden van deze onderdelen van de websites zonder gebruikersnaam en paswoord is strikt verboden.
De gebruikersnaam en het paswoord dat u van Stabiton bvba hebt gekregen is vertrouwelijk en geheim. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die op uw account plaatsvinden. U moet Stabiton bvba onmiddellijk inlichten indien uw paswoord gekend is door anderen dan uzelf of indien u een paswoord hebt ontvangen van een partij verschillend van Stabiton bvba. Stabiton bvba is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u zou kunnen ondervinden als gevolg van het feit dat derden met of zonder uw medeweten uw wachtwoord of account gebruiken. U kunt echter aansprakelijk worden gestelt voor schade geleden door Stabiton bvba of een andere partij als gevolg van het feit dat derden uw account of wachtwoord gebruiken. U mag nooit  het account van een ander gebruiken zonder toestemming van de accounthouder.
Na een geldige identificatie wordt elk gebruik dat u maakt van de aangeboden diensten van Stabiton bvba geacht door u te zijn verricht. Indien Stabiton bvba reden heeft om te geloven dat de veiligheid van één of meer sites in gevaar is, kan zij uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).
Materiaal verstrekt aan of geplaatst op een Stabiton bvba website
Stabiton bvba beschouwt het materiaal dat u verstrekt aan Stabiton bvba (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of voorlegt aan een Stabiton bvba website of daarmee samenhangende diensten (collectief: 'Inzending'), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de Inzendingen, geeft u Stabiton bvba, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om uw Inzending te gebruiken met inbegrip van – zonder beperking – het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw Inzending, en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw Inzending.
Gebruik van de diensten van Stabiton bvba
Stabiton bvba websites/diensten kunnen de volgende producten en diensten bevatten: e-mail, bulletinboards, chatruimtes, nieuwsgroepen, discussiegelegenheden, gemeenschappen, persoonlijke webpagina’s, kalenders, fotoalbums, bestandsmappen en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten die ontworpen zijn om u in staat te stellen om te communiceren met anderen (hierna gezamenlijk Communicatiediensten genoemd). U stemt ermee in Communicatiediensten uitsluitend te gebruiken om gepaste berichten en materiaal openbaar te maken, te verzenden en te ontvangen en die – voor zover dit van toepassing is – verband houden met de betreffende Communicatiedienst. Wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, verklaart u zich te onthouden van onder meer – maar niet beperkt tot – het volgende:
Het gebruik van de Communicatiedienst voor enquêtes, wedstrijden, piramidespelen, kettingbrieven, junkmail, spam of andere zich vermenigvuldigende berichten en ongevraagde berichten en mailings (voor commerciële of andere doeleinden).
Het belasteren, misbruiken, lastig vallen, achtervolgen, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten van anderen (zoals het recht op privacy en met betrekking tot publiciteit).
Het publiceren, openbaar maken, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, (gods)lasterlijke, inbreukmakende, obscene, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie.
Het uploaden van bestanden die bepaalde software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door wetten inzake de intellectuele eigendom (of door het recht op privacy of met betrekking tot publiciteit) tenzij de rechten hierop bij u berusten of tenzij u alle benodigde toestemmingen hebt verkregen.
Het uploaden van bestanden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, time bombs, cancelbots, beschadigde bestanden of enig ander gelijksoortige software of programma’s bevatten die de werking van de computer of eigendom van derden kunnen beschadigen.
Het adverteren, te koop aanbieden of het kopen van goederen of diensten voor enig zakelijk doel, tenzij de Communicatiedienst dergelijke berichten nadrukkelijk toestaat.
Het downloaden van bestanden die door een andere gebruiker van de Communicatiedienst openbaar zijn gemaakt en waarvan u weet – of redelijkerwijs had moeten weten – dat deze niet wettig op dergelijke wijze mogen worden gedistribueerd.
Het vervalsen of verwijderen van enige auteursrechtaanduiding, wettelijke of andere eigendomsaanduidingen, of labels van de oorsprong of bron van software of van andere materialen die in het ge-uploade bestand zijn opgenomen.
Het beperken of hinderen van andere gebruikers in hun gebruik en genot van de Communicatiediensten.
Het schenden van enige gedragscode of andere richtlijnen die mogelijkerwijs van toepassing zijn op een bepaalde Communicatiedienst.
Het vergaren of anderszins verzamelen van informatie over anderen, waaronder e-mailadressen.
Het schenden van enige van toepassing zijnde wetten of regelgevingen.
Het aannemen van een valse identiteit met als doel het misleiden van anderen.
Het gebruiken, downloaden of anderszins kopiëren of verstrekken (al dan niet tegen vergoeding) aan een persoon of entiteit van adressenbestanden of overige (gedeeltelijke) informatie betreffende gebruikers of het gebruik.
Stabiton bvba is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Stabiton bvba behoudt zich echter te allen tijde – en dit naar eigen goeddunken – het recht voor materialen die via de Communicatiedienst zijn openbaar gemaakt te controleren en te verwijderen.
Sabiton behoudt zich te allen tijde het recht voor om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten – om welke reden dan ook – en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
Stabiton bvba behoudt zich te allen tijde, naar eigen goeddunken en voor zover Stabiton bvba dit noodzakelijk acht het recht voor alle informatie te verstrekken die krachtens enig toepasselijk recht, voorschrift, juridisch proces of verzoek van de overheid vereist is, of informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, niet openbaar te maken of te verwijderen.
Neem altijd de nodige voorzichtigheid in acht wanneer u bij het gebruik van een Communicatiedienst informatie verstrekt die persoonlijke gegevens bevat over uzelf of uw kinderen. Stabiton bvba heeft geen zeggenschap over de inhoud, berichten of informatie in een Communicatieservice en onderschrijft deze evenmin; derhalve wijst Stabiton bvba alle aansprakelijkheid met betrekking tot de Communicatiediensten en eventuele rechtsvorderingen die uit uw deelname aan een Communicatieservice voortvloeien uitdrukkelijk van de hand. Managers en hosts zijn geen geautoriseerde woordvoerders van Stabiton bvba en hun visie komt niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Stabiton bvba.
Aansprakelijkheid
Stabiton bvba en haar leveranciers kunnen, voor gelijk welke toepassing, niet instaan voor:
de geschiktheid, betrouwbaarheid, vrijwaring tegen virussen en andere elementen die schade zouden kunnen toebrengen;
de nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en de daarmee verband houdende grafische gegevens opgenomen in de Stabiton bvba websites/diensten;
Als gebruiker stemt u er uitdrukkelijk mee in dat Stabiton bvba niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor:
onrechtmatige toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens en voor materiaal dan niet verzonden of ontvangen is;
een bedreigende, lasterlijke, obscene, kwetsende of ontwettige inhoud of gedrag van een andere partij of enige schending van de rechten van derden, met inbegrip van de rechten van intellectuele eigendom;
de inhoud die door derden wordt verstuurd of wordt geplaatst op een Stabiton bvba website/dienst.
enige schade, met inbegrip van – maar niet beperkt tot eventuele indirecte, bijzonder, incidentiële schade, gevolgschade of schadevergoeding – die voortkomt uit of gebaseerd is op het gebruik van de diensten geleverd via de websites van Stabiton bvba.
Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op de website van Stabiton bvba met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.
 
Namens Stabiton bvba
Ing. Gilbert Vanden Borre Msc
Zaakvoerder