EPB-eisen bij renovatie
EPB-eisen bij renovaties
Algemeen
Voor een vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2015 waarvoor de medewerking van een architect vereist is (1), is elk nieuw of gerenoveerd gebouw EPB-plichtig, behalve voor gebouwen waarvoor een specifieke vrijstelling geldt en voor industriegebouwen waarvan op het moment van de vergunningsaanvraag of melding zeker is dat geen klimatisatie-installatie zal worden geplaatst.
Het toepassingsgebied van EPB geldt dus niet enkel voor de gebouwen die ten behoeve van mensen worden verwarmd. Voor landbouwgebouwen zijn een aantal vrijstellingen en afwijkingen doorgevoerd, afhankelijk van het type landbouwgebouw. Meer info daarover vindt u onder 'uitzonderingen'.
(1) Let op: een vergunningsaanvraag of melding waarbij geen medewerking van een architect vereist is, is niet-EPB-plichtig, tenzij het gebouw(deel) groter is dan 3000 m3
Nieuwbouw, renovatie of ingrijpende energetische renovatie.
Afhankelijk van de aard van de werken die u uitvoert, legt de energieprestatieregelgeving een ander eisenpakket op. De EPB-eisen voor nieuwbouw verschillen van de eisen voor renovaties, functiewijzigingen of ingrijpende energetische renovaties. Een samenvatting van deze eisen kan men vinden in het document EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovaties vanaf 2015.
Nieuwbouw of gelijkgesteld
Gaat het om een nieuwbouw, een herbouw na sloop, een ontmanteling, of om een uitbreiding of een gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume groter dan 800 m3 of met minstens één wooneenheid, dan spreken we over 'nieuwbouw of gelijkgesteld'.
Renovatie
Een renovatie is een verbouwing of is een uitbreiding of gedeeltelijke herbouw met een beschermd volume kleiner dan 800 m3 en zonder een wooneenheid.
Ingrijpende energetische renovatie
Een ingrijpende energetische renovatie is een renovatie waarbij de technische installaties vervangen worden en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving (na)geïsoleerd worden.
Een ingrijpende energetische renovatie is een nieuw soort renovatie, voor vergunningsaanvragen of meldingen vanaf 2015.
Ingrijpende energetische renovatie
Bij een ingrijpende energetische renovatie moet het gebouw een E-peil 90 halen na de werkzaamheden. Verder moeten alle ruimten uitgerust zijn met minimale ventilatievoorzieningen, analoog aan nieuwbouw. Voor nieuwe, vernieuwde en nageïsoleerde constructiedelen gelden maximale U-waarden.De berekening van de globale energieprestatie-eis (E-peil) gebeurt volledig analoog aan de berekening bij nieuwbouw. Als bepaalde gegevens van het bestaande gebouw niet gekend zijn, rekent men met waarden bij ontstentenis. Er kan ook worden gerekend met de karakteristieken die ter plaatse worden vastgesteld, bijvoorbeeld aan de hand van destructief onderzoek.
Gewone renovatie
Voor een gewone renovatie zijn er momenteel enkel EPB-eisen op het vlak van de thermische isolatie van nieuwe scheidingsconstructies en ventilatie. Die eisen blijven behouden en worden aangevuld met minimale isolatie-eisen voor daken, muren en vloeren die worden na-geïsoleerd. Bijvoorbeeld een bestaande gevelmuur die wordt nageïsoleerd aan de buitenzijde zal een minimale isolatiewaarde moeten hebben. Voor constructiedelen waar je helemaal niets aan doet, gelden geen isolatie-eisen.
Technische installaties
Op het vlak van installaties komt er een afzonderlijke eis bij, voor elke installatie op zich. Met technische installaties worden voor een woongebouw de installaties bedoeld die instaan voor ruimteverwarming, warm tapwater, koeling en ventilatie. De eisen gelden enkel als u bij een renovatie een nieuwe installatie plaatst, of een installatie vernieuwt of vervangt. Installaties waaraan niet wordt geraakt, vallen niet onder de nieuwe regelgeving.
Een overzicht van de minimale EPB-eisen die gesteld worden aan installaties vindt men in het document EPB-eisen voor installaties op de website van energiesparen.be
Voor de installaties die niet vermeld zijn, gelden geen eisen.
Stabiton bvba is door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) erkend als EPB verslaggever. Heeft u bouw -of verbouwplannen, vraag ons vrijblijvend een offerte voor de begeleiding van uw EPB dossier. Wij helpen u graag verder.